इस लेख के लिए टिप्पणियाँ बंद हो गयी है..

टिप्पणियां

vivek savarikar

salma ji ki tsveer dekhi to sahsa man 80-90 ke dashak me pahunch gaya. hum apne blk-n-white tv par krishi darshan se lekar akhil bhartiya nrity-sangeet ta ke sab karykram dekha karte the. tab prime time news me salma ji ko jude me gulab sajaye ek halki si smit ke sath samachar padhte dekhne ka charm hi kuchh aur tha. magar ek shikayat rahti thi hume. unse nahi, apne tv se, kyonki unki sadi ke rang aur usase match karte gulab ko dekhne se vanchit rah jate the. ye kami puree karne ke liye hum aksar apne surya nagar,ghaziyabad ke padosee sri jaydev guptaji ke ghar jaya karte. barson bad humare ghar rangeen tv aya ,magar tab tak salmaji, avinash kour, shammi narang ji ki peedhi vida lene ki disha me badh rahi thi. magar mujhe yad hai ki mere pitaji salmaji ke bade fan the. ve aksar hume batate -dekho aj peela gulab lagaya hai madam ne. sahaj koutuhal aur manoranajn hota tha is bat me. fir 1992 me jab mai khud doordarsha bhopal par new reader ke roop me select hua , tab tk bhi shammi naran
X REPORT ABUSE Date 18-06-14 (04:17 PM)

virendra Goel

मुझे तो सलमा सुल्तान का ही एक चेहरा याद है जो शायद दूर्शन हिंदी की पहली समाचार वाचक थी और उनके पूरे कार्यकाल की पहली तस्वीर और आखरी तस्वीर को आप साथ साथ रख दें तो उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत सलवटों का फर्क तो नज़र आ सकता है पर चेहरे पर वही निराकार भाव - उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था ना मैं एक्ट्रेस हूँ और ना ही दर्शकों का मनोरंजन मेरा काम है - मेरा काम है लोगों तक समाचार पहुँचाना जो मैं पूरी शिद्दत से करती हूँ I
X REPORT ABUSE Date 18-06-14 (09:30 AM)

Ravi Pawar

प्रतिमा पुरी को क्यो भूल रहे है ?
X REPORT ABUSE Date 17-06-14 (09:08 PM)

balvir

सुरभि शमी नारंग और सलमा सुल्तान को तो भूल ही गए
X REPORT ABUSE Date 13-06-14 (05:15 PM)

parmanand

शोभना जगदिश मीनू तलवार गोपाल कौल
X REPORT ABUSE Date 13-06-14 (02:29 PM)

Rajesh Raikwar

सलमा सुलतना की तस्वीर क्यों नही है.
X REPORT ABUSE Date 13-06-14 (01:12 PM)

Naveen Namdev

जे वि रमन,
X REPORT ABUSE Date 13-06-14 (12:10 PM)

vijay sharma

सर जी सब्से मुखय शमी नारंग और सलमा सुल्तान को तो भूल ही गए
X REPORT ABUSE Date 13-06-14 (10:25 AM)

AMBRISH TIWARI

सलमा सुल्तान ने इंदिरा गाँधी की मौत की ख़बर सबसे पहले दूरदर्शन पर सुनाई थी
X REPORT ABUSE Date 13-06-14 (09:13 AM)

ramesh thakur

nwljs [ksyksa dks dksek esa igqapkus ds fy, ehfM;k ftEesnkj phuh vkSj tkikuh ehfM;k esa Hkkjrh; cSMfeaVu efgyk f[kykfM;ksa dh tedj rkjhQ dh xbZA ehfM;k us mUgsa lqij xYlZ crkrs gq,] dgk fd ;s yM+fd;ka Hkfo’; esa Hkkjr tSls ns”k dks u, f”k[kj ij ys tk,axhA cgqr de yksxksa rd ;g [kcj igqap ldh gksxh fd gky gh esa fnYyh esa Fkkel di vkSj mcsj di tSlh ukeh izfr;ksfxrk laiUu gqbZA cSMfeaVu ds bfrgkl esa bu izfr;ksfxrkvksa dk vk;kstu Hkkjr esa igyh ckj gqvkA mlh nkSjku vkbih,y Hkh [ksyk tk jgk Fkk ysfdu ns”k dh ehfM;k vkbZih,y yhx dh efgek eafMr djus esa yxh jghA ysfdu Fkkel di vkSj mcsj di dks ehfM;k us fcYdqy Hkh dcjst ugha nhA bl izfr;ksfxrk esa Hkkjr us bfrgkl pyk gSA mcsj di izfr;ksfxrk esa Hkkjr dh Vhe fiNys 40 lky ls Hkkx ys jgh gSA ysfdu igyh nQk lsehQkbuy esa izos”k fd;kA Hkkjrh; [ksyksa ds fy, ;g cgqr cM+h miyfC/k dg ldrs gSaA ij vQlksl ehfM;k bl [kcj dks fuxy x;hA blfy, ehfM;k ij loky mBuk tk;t gS fd og fdzdsV ds vykok nwljs [ksyksa ds lkFk vthcksxjhc joS;k D;ksa viukrh
X REPORT ABUSE Date 12-06-14 (09:19 PM)